ADMINISTRACIÓ DE COMUNITATS

 

La nostra intervenció professional consisteix en la actuació com a Secretari-Administrador de la Comunitat de Propietaris i amb la responsabilitat, amb el nostre assessorament professional,  de garantir la materialització dels diferents acords que hagi pres la Comunitat o la seva Presidència.

 

Són tasques ordinàries  la confecció de la comptabilitat de la Comunitat (liquidacions, pressupostos), gestió de giro i cobraments dels rebuts ordinaris i extraordinaris acordats, preparar i enviar les convocatòries i comunicacions d’interès,  assistència a les juntes, custòdia i gestió de documentació,....

ADMINISTRACIÓ DE LLOGUERS I PATRIMONIS

 

La nostra intervenció professional consisteix en la gestió del lloguer del(s) seu(s) immoble(s), cobrint totes les necessitats i incidències  d’aquest (pagaments, reparacions,....) així com vetllar per la correcta aplicació de la L.A.U. (increments per IPC, per obres, duració dels contractes, pròrrogues,...).

 

L’única preocupació que ha de tenir la propietat és cobrar la liquidació a final de mes.

COMERCIAL

 

Ens movem en tres àmbits: Lloguer, compravenda i traspassos.

 

  • Lloguer: Per la seva comercialització, disposem d’una cartera de clients i mecanismes per trobar el candidat(a) oportú(na) a qui llogar el seu immoble.  L’assessorem en els termes contractuals, així com les incidències  i repercussions fiscals que se’n derivin (deduccions, avantatges,...). La nostra experiència en la comercialització ens permet assessorar al client igualment en  la determinació de la solvència del candidat(a).

 

  • Venda: Taxem l’immoble per la seva posterior comercialització. Posem a l’abast del client la cartera de possibles compradors que disposem així com els mecanismes per trobar a aquests entre la demanda existent. Oferim al client assessorament jurídic i fiscal de l’operació.

 

  • Traspàs: Taxem el local o negoci objecte de traspàs i al igual que pel lloguer i la venda posem a disposició del client la cartera d’interessats que disposem i els mecanismes de comercialització d’avui en dia.

SERVEIS JURÍDICS

 

El departament jurídic està especialitzat en l’àmbit del dret civil, i dins del d’aquest camp en la legislació específica de la Propietat Horitzontal, la Llei d’Arrendaments Urbans, Contractació en general i Successions.

 

Per altres especialitats o problemàtiques d’àmbit jurídic (administratiu, laboral, fiscal, mercantil,  penal,...), estem connectats amb despatxos a Barcelona ciutat  especialitzats en aquestes matèries.

ASSESSORAMENT COMPTABLE/FISCAL - LABORAL

 

El departament Comptable/fiscal i laboral està especialitzat en l’assessorament d’empreses, autònoms i treballadors.

 

 A més de l’assessorament, dins de l’àmbit comptable/fiscal es realitzen tot tipus de declaracions d’impostos (renta, patrimoni, IVA,...), tràmits davant l’administració tributària, confecció de comptabilitat, assessorament financer, etc.

 

A més de l’assessorament, dins de l’àmbit laboral es realitzen tot tipus d’actuació com la confecció de nòmines, assegurances socials, tot tràmit davant organismes oficials (incapacitats, jubilacions, demés prestacions....), contractacions, conciliacions, judicis, inspecció, etc.

ASSEGURANCES

 

El departament d’assegurances contempla des de la contractació fins a la gestió de totes les incidències derivades de les pòlisses que conformen la cartera de clients. Assessorem al client sobre l’assegurança més adient a la seva finca.

SERVEIS